Головне управління юстиції у Донецькій області
офіційний веб-сайт

Щодо повноважень працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей

16.06.2013 10:49

Статтею 1 Закону України «Про звернення громадян», передбачено, що  громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Згідно з пунктами 5, 7 частини 1 статті 19 цього Закону, передбачено, що органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина.

Статтями 13, 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено, що особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб мають право на здійснення представництва своїх інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами. Але, пунктом 6 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону передбачено, що надання відповідної правової допомоги забезпечується поетапно починаючи з 1 січня 2014 року.

Також, слід зазначити, що відповідно до пункту  391 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги.

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури України захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак. Згідно цього Закону до їх компетенції належить одна з таких функцій, як представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. Статтею 36цього Закону передбачено, що представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.  Підставою представництва у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан, похилий вік або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оскаржені права або реалізувати процесуальні повноваження, а інтересів держави - наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою.

Таким чином, органи державної влади і місцевого самоврядування, здійснюють повноваження в межах компетенції, а державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування в межах компетенції відповідних органів та з урахуванням функціональних обов’язків (посадової інструкції), затверджених керівництвом цього органу.