Головне управління юстиції у Донецькій області
офіційний веб-сайт

Роз’яснення,юридичні консультації

Роз'яснення

 

Міністерством юстиції України підготовлено Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування»

 

У квітні 2011 року антикорупційне законодавство в Україні  зазнало суттевого реформування. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» окреслив принципово нові підходи до визначення складу корупційного правопорушення, кола відповідальних осіб, обмежень  тощо.

 Протягом останніх років, даний законодавчий акт став одним з основних предметів дискусійного обговорення юридичною спільнотою.  У  травні цього року підписано Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики». Подальше вдосконалення антикорупційного законодавства - необхідна складова євроінтеграційних процесів України. Очевидно, що Євросоюз,  підтримує  дії української влади, спрямовані на жорстку протидію корупції. На прикінці  листопада  ми  очікуємо  підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. І ключовим у цьому напрямку має стати прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації рекомендацій Європейської комісії у сфері державної антикорупційної політики». Прогресивна трансформація законодавства, зміни  базисних основ суспільства -  неодмінні умови для підписання угоди.

Боротьба з корупційними проявами - актуальна тема нового політичного сезону в Україні - для її правового супроводу Міністерством юстиції України підготовлено Методичні рекомендації « Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування».

У методичних рекомендаціях представлені положення введеної у 2011 році антикорупційної системи, вимоги щодо доброчесної поведінки чиновників, а в розділі 13, у тому числі, і основні напрямки практичної роботи, метою якої є недопущення скоєння правопорушень. Такі функції повинні здійснюватися спеціальними антикорупційними підрозділами. Постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» затверджено нову редакцію Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, що набере чинності з 1 січня    2014 року.  

У Головному управлінні юстиції у Донецькій області   складові методичної рекомендації  використовуються на практиці. Зокрема, спеціальний  антикорупційний підрозділ було створено ще в квітні 2012 року,  його завданням є максимальна концентрація на реалізації заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень.

Вдосконаленню превентивних антикорупційних мір, які будуть направлені  на подолання   проявів   порушень посадовими особами органів  юстиції  регіону  законодавства, регламентуючого  проходження державної служби,  приділено увагу  і  начальником Головного управління юстиції у Донецькій області Куліковою Ю.В.

   Основні заходи щодо попередження корупції  визначені  в програмних документах головного управління,  робота щодо внесення до  організаційно – розпорядчих документів змін, а також їх загального корегування  триває.  На даному етапі   забезпечується  контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів - на стадії оформлення особою, яка претендує на заміщення вакантної посади в органах юстиції, документів  фіксується можливе виникнення обставин підпорядкування близьких осіб, послідовно здійснюється моніторинг, вживаються дієві заходи до усунення конфлікту інтересів  в системі органів юстиції.

За кожним фактом недотримання державними службовцями територіальних органів юстиції законодавства про державну службу, вчинення правопорушення забезпечується  проведення службового розслідування або службової перевірки.

Керівником головного управління визначено необхідність  виявлення в діяльності територіальних органів юстиції  корупційних  ризиків та  впровадження   программ  з їх мінімізації.  

Роз'яснювальна робота щодо правильного заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, щодо їх своєчасного надання,  проведення  логічного та арифметичного контролю   змісту   декларацій  становить один з пріоритетів діяльності кадрової служби головного управління.

Сучасна система підвищення кваліфікації державних службовців вимагає нових підходів щодо вдосконалення їх компетентності. Спрямованість навчального процесу в органах юстиції  області  дозволяє не тільки освоювати профільні програми за напрямами службової діяльності, а й передбачає  поглиблення знання  державної   антикорупційної  політики. Посадовими особами  відділу з питань запобігання корупції здійснюється тестування державних службовців органів юстиції області, в ході якого виявляється рівень орієнтованості в законодавстві, направленому на боротьбу з корупцією, законодавстві про державну службу, правил етичної поведінки. Тестування працівників  органів юстиції - це нововведення саме в Донецькому регіоні. Очевидно, що результати тестування відображають   спрямованість   структурного  підрозділу  Головного управління юстиції у Донецькій області   на  профілактику та попередження  корупційним проявам.

Методичні рекомендації   « Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування»  розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України у підрубриці «Новини. Публікації» рубрики «Антикорупційні ініціативи».

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо обмежень та додержання інших вимог Закону України

«Про засади запобігання і протидії корупції»

                                                       

пп

Вимоги Закону

Суть обмежень, інша інформація

Примітка

1

2

3

4

1.

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

 (ст. 7)

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

займатися викладацькою, науковою і творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спорту.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

здійснювати функції з управління              акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляти інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства.

 

2.

Обмеження щодо одержання дарунків пожертв).

(ст. 8)

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Одержувати    дарунки    (пожертви) безпосередньо або через інших осіб від юридичних або фізичних осіб:

-     за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах      дарувальника, що приймаються,вчиняються  як безпосередньо такою особою, так і за її    сприяння    іншими    посадовими особами та органами;

- якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок   (пожертву),   перебуває   в підпорядкуванні такої особи.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

приймати дарунки якщо:

- вартість дарунка не  перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка.

(станом на 01.01.2013 року - не більше 573,5 грн.);

-    сукупна вартість дарунків, отриманих з одного джерела протягом року не перевищує однієї  мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року (станом на 01.01.2013 року –

 не більше 1147 грн.);

-                     дарунки даруються  (здійснюються) близьким особами (діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки);

- одержуються як  загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

3.

Обмеження щодо роботи близьких осіб.

(ст.9)

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб або  бути  безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

 

 

 

 

 

4.

Фінансовий контроль.

(ст. 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕОБХІДНО

Щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) Декларацію про   майно,   доходи,   витрати   і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

 

НЕОБХІДНО

У разі відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента в 10-денний строк письмово повідомити про це  податкові органи за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

5.

Обмеження щодо використання службового становища.

(ст. 6)

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Неправомірно сприяти фізичним або юридичним   особам   у   здійсненні ними     господарської     діяльності, одержанні     субсидій,      субвенцій, дотацій,  кредитів,  пільг,  укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти).

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Неправомірно сприяти призначенню на посаду особи.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Неправомірно  втручатися   в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб.

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

 

6.

 

Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого

самоврядування.

(ст.10)

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Протягом року з дня припинення повноважень:

- укладати трудові   договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи здійснювали повноваження з  контролю,  нагляду або     підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих     підприємств,     установ     чи організацій;

- розголошувати  або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом;

- представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

       Вимоги щодо прозорості інформації.

(ст.16)

 

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом.

НЕ МОЖЕ БУТИ ВІДНЕСЕНО

до   інформації  з обмеженим             доступом інформація про:

-    розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в п. 1 частини першої ст.4 Закону;

-    розміри, види оплати праці осіб, зазначених в п. 1 частини першої ст.4 Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстраціїдарунки (пожертви).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

 

8.

Заборона одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно.

 (ст.17)

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

 

9.

Відсторонення особи від виконання повноважень на посаді.

(ст.22)

Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності,  підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

 

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

10.

Занесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

(ст.21)

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок формування та ведення цього реєстру затверджується Міністерством юстиції України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Звільнення особи  за  притягнення до кримінальної або адміністративної

 відповідальності за корупційні правопорушення.

(ст.22)

 

 

Особи ( за винятком осіб, зазначеними в 1-ому абзаці п.2 ст.22) яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з
порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого
самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.

 

 

 

Предотвращение коррупции в органах государственной власти путем проведения специальной проверки

С 1 января 2012 года применяются    на практике    нормы   Закона  Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», которыми   введена новая мера -  специальная проверка сведений относительно лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления (далее - специальная проверка).

С целью четкого определения механизма проведения специальной  проверки Президентом Украины издан Указ от 25 января 2012 № 33/2012 -   утвержден Порядок организации проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

На сегодняшний день специальной проверке подлежат  сведения  о   лицах, которые претендуют на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления. Исключение  составляют   кандидаты  на пост Президента Украины, кандидаты  в народные депутаты Украины, кандидаты   в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов, для которых такая проверка определена избирательным законодательством.

Специальная проверка,   в качестве превентивной меры по предотвращению коррупции, введена  с целью повышения качества отбора кандидатов. Так, кандидат на государственную службу, победитель конкурса не позднее следующего рабочего дня подает согласие на проведение специальной проверки и предоставляет в управление кадровой работы и государственной службы  Главного  управления  юстиции в Донецкой области такие документы: автобиографию;  копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); декларацию об имуществе, доходах и расходах и обязательствах финансового характера; копии документов об образовании, ученом  звании  и научной  степени;  медицинскую справку о состоянии здоровья  по  форме  № 133-о; копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);   другие документы, в которых содержатся сведения, требование о представлении которых установлено   законом.

Специальной проверке подлежат сведения: о привлечении лица к уголовной ответственности, наличии  судимости, ее снятии, погашении;  о применении к кандидату административных взысканий за коррупционные правонарушения;  достоверности сведений, указанных в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошлый год;  состоянии  здоровья кандидата;  образовании;  наличии  у кандидата ученой степени, ученого звания;   наличии  у лица корпоративных прав.

 Управление  кадровой работы и государственной службы Главного управления юстиции в Донецкой области, получив согласие и все необходимые документы, готовит запросы в соответствующие государственные органы или их территориальные подразделения,  что  в пределах своих полномочий осуществляют проверку и предоставляют письменную информацию о результатах. На основании полученной информации готовится итоговая  справка о результатах специальной проверки  сведений о  кандидате. Этот документ, если принято решение о назначении кандидата на должность, приобщается  к его личному делу.

Специальная проверка  проводится в течение 15 дней.

В случае несогласия кандидата с результатами проверки, с целью урегулирования спорных вопросов, которые могут возникнуть во время проведения специальной проверки, он может подать свои замечания в письменной форме по ее результатам в соответствующий орган. Письменный ответ  инстанцией  должен быть  предоставлен в течение десяти дней исходя  из   даты поступления замечаний от претендента на занятие должности.

Анализируя перечень государственных органов,  привлекаемых  к проведению проверки, и сведений, которые проверяются, можно сделать вывод, что проведение специальной проверки является комплексным изучением информации о лице, которое желает занимать должность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления. В случае же если по результатам такого комплексного изучения установлен факт представления кандидатом ложных сведений ему будет отказано в назначении на должность   и  о выявленных  обстоятельствах    направлено   сообщение  в   правоохранительные органы.  

 

 Отдел по вопросам предотвращения коррупции

 управления кадровой работы и государственной

 службы Главного управления юстиции в Донецкой области