Головне управління юстиції у Донецькій області
офіційний веб-сайт

20.05.2014

Права особи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Права особи, пов’язані з обробкою та доступом до інформації про неї, визначені статтею 10 Закону України «Про доступ до інформації» (далі – Закон). Оскільки предметом регулювання Закону є доступ до публічної інформації, то положення статті 10 застосовуються до випадків, коли інформація про особу знаходиться у володінні розпорядників публічної інформації.
Зокрема, Законом визначено, що кожна особа має право:
знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
Насамперед, необхідно визначитися із тим, що розуміється під поняттям «інформація про особу». Нова редакція Закону України «Про інформацію» у статті 11 встановила, що інформація про фізичну особу та персональні дані є тотожними поняттями (визначення поняття «інформація про фізичну особу» є однаковим із Законом України «Про захист персональних даних»). Водночас поняття «інформація про особу», яке визначено статтею 10 Закону, поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб.
Що стосується права особи знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, таке право є гарантією та передумовою реалізації інших прав особи стосовно обробки даних про неї.
«Використання» інформації про особу у розумінні частини першої статті 10 Закону України «Про захист персональних даних» визначено як будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.
Право на доступ до інформації про себе є важливою гарантією забезпечення права на недоторканність приватного і сімейного життя, інших прав особи. Це право, в першу чергу, визначено частиною третьою статті 32 Конституції України, відповідно до якої кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. Зазначена норма Конституції України поширюється на інформацію, яка зберігається не тільки у суб’єктів владних повноважень, але й у будь-яких інших організаціях у тому разі, якщо йдеться про інформацію про фізичну особу. Крім того, частиною другою статті 11 Закону України «Про інформацію» передбачено, що кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.
Стосовно вимоги особи щодо виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону, зокрема, пунктом шостим частини другої статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» передбачене право особи пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними. Також, частиною другою статті 7 Закону України «Про інформацію» суб’єкту інформаційних відносин надано право вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію.
Крім іншого, Законом передбачено право кожної особи на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів. Статтею 10 Закону визначений особливий порядок реалізації цього права – у судовому порядку, оскільки саме такий порядок розголошення інформації про особу без її згоди є гарантією захищеності особи від втручання в її особисте і сімейне життя. Так як йдеться про реалізацію особистого немайнового права та визнання права особи, звернення та розгляд судом таких справ повинні здійснюватися у порядку цивільного судочинства.
Кожна особа має право на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом. Основою цієї норми є стаття 56 Конституції України, якою передбачено право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Частиною другою статті 24 Закону особам, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, також надано право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
Слід звернути увагу на те, що 19.04.2014 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України  «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 27.03.2014 № 1170-VII (далі – Закон № 1170-VII). Внесені зміни, зокрема, зобов’язують оприлюднювати інформацію та надавати інформацію на запити відповідно до Закону Антимонопольний комітет, Рахункову палату, державні органи приватизації, Секретаріат Уповноваженого з прав людини за дорученням Уповноваженого, органи та посадових осіб місцевого самоврядування, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг тощо. Надання інформації за запитами стосується також Верховної Ради України, яке забезпечується Апаратом Верховної Ради.
Також Законом № 1170-VII передбачено обов’язкове оприлюднення та опублікування на офіційних веб-сайтах щорічних звітів про роботу Рахункової палати, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.


Відділ систематизації законодавства,
правової роботи та правової інформації
Головного управління юстиції у Донецькій області

 

 

 

 

 

 

Права громадян, передбачені

Законом України «Про доступ до публічної інформації

Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

 • знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
 • доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
 • вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
 • на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
 • на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

 

Згідно з частиною 2 статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

 

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.